Chụp ảnh doanh nghiệp ngân hàng Việt Nam Thương Tín VIETBANK

Khách hàng: VIETBANK
Đội ngũ sản xuất: JAYstudio