Chụp ảnh profile công ty

Khách hàng: Ken Design
Đội ngũ sản xuất: JAYstudio