Chụp ảnh profile công ty

Khách hàng: Manpower
Đội ngũ sản xuất: JAYstudio