Chụp ảnh profile công ty tại studio

Khách hàng: HR2B
Đội ngũ sản xuất: JAYstudio