Chụp ảnh profile doanh nghiệp

Khách hàng: Baker McKenzie
Đội ngũ sản xuất: JAYstudio