Chụp ảnh profile tổng giám đốc và tổng quan văn phòng

Khách hàng: Mirae Asset
Đội ngũ sản xuất: JAYstudio
Mirae Asset0132 2

ông Moon Kyung Kang, Tổng giám đốc Mirae Asset Việt Nam