Chụp Ảnh Team Telesales

Khách hàng: DKSH Việt Nam
Đội ngũ sản xuất: JAYstudio