Chụp Flycam tổng quan doanh nghiệp

Khách hàng: BG Dutchman – KSSV
Đội ngũ sản xuất: JAYstudio
Pic 10