Chụp hình ban lãnh đạo Nivea

Khách hàng: Nivea
Đội ngũ sản xuất: Agency: JBA – Hình ảnh: JAYstudio