by JAYbranding.com

<< Xem tất cả dự án khác

Gulf Energy Vietnam

Khách hàng: Gulf Energy Vietnam
Đội ngũ sản xuất: JAYStudio

Gulf Energy Development Public Company Limited hoặc Gulf là một công ty cổ phần chứa đựng một danh mục các dự án sản xuất điện, hơi nước, và nước lạnh cùng với các doanh nghiệp liên quan khác (được gọi chung là ‘Nhóm Gulf’).

Nhóm Gulf là một trong những nhà sản xuất năng lượng hàng đầu tại Thái Lan, sản xuất năng lượng an toàn và đáng tin cậy ngay bây giờ và trong tương lai. Sự thành công của chúng tôi dựa vào những con người của chúng tôi và cam kết của họ đối với việc đạt được kết quả – thông qua việc sử dụng công nghệ hiện đại để tối ưu hóa hiệu suất năng lượng, tuân thủ các tiêu chuẩn vận hành có trách nhiệm và bảo đảm cơ hội mới để phát triển có lợi nhuận.

Chúng tôi bán điện cho Tổng Công ty Điện lực Thái Lan (EGAT) và các người dùng công nghiệp trong các khu công nghiệp thông qua các chương trình Nhà sản xuất Điện Độc Lập (IPP) và Nhà sản xuất Điện Nhỏ (SPP), và chúng tôi bán điện cho Tổng Công ty Điện lực Tỉnh (PEA) thông qua chương trình Nhà sản xuất Điện Rất Nhỏ (VSPP). Hiện tại, chúng tôi vận hành và phát triển tổng công suất lắp đặt gộp là 11,910 MW. Chi tiết về cấu trúc sở hữu cổ phần của Nhóm Gulf được minh họa bên dưới.

 

keyword: ảnh profile nền trắng