by JAYbranding.com

<< Xem tất cả dự án khác

Video 3D TVC

Khách hàng: Hai Tran Corporation
Đội ngũ sản xuất: JAYstudio
Một dự án được thực hiện hoàn toàn 100% kỹ xảo 3D với việc dựng lại 1 sân bay phức tạp với nhiều người qua lại + kỹ xảo về animation cao cấp nhất để minh họa tầm vóc to lớn của doanh nghiệp mà ít đơn vị nào thực hiện được. Thích hợp cho các sản phẩm của doanh nghiệp hữu hình nhưng khó khăn trong việc mô tả cũng như tư liệu sẵn có không đầy đủ.