Video quảng cáo

Khách hàng: Wacoal
Đội ngũ sản xuất: JAYstudio