Chụp ảnh profile doanh nghiệp

Khách hàng: Paper Color
Đội ngũ sản xuất: JAYstudio