Chụp ảnh team của doanh nghiệp

Khách hàng: Paper Color
Đội ngũ sản xuất: JAYstudio
Paper color00687_1